Regulamin

Regulamin serwisu i usług – www.optymalizacjapodatkowa.com.pl

§ 1

 1. Regulamin porad on-line (dalej „Regulamin”) określa warunki świadczenia – na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (zwanych dalej „Klientami”), – usług pomocy prawnej (dalej „usługi”), za pośrednictwem strony internetowej www.optymalizacjapodatkowa.com.pl.
 2. Warunkiem udzielenia usługi, jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i jego zaakceptowanie. Wypełnienie przez Klienta formularza kontaktowego bądź wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o poradę prawną, celem uzyskania usługi, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej www.optymalizacjapodatkowa.com.pl, świadczone są przez radców prawnych oraz współpracujących z nimi aplikantów radcowskich.
  a) Akceptując regulamin i wypełniając formularz bądź wysyłając mail, o którym mowa w ust. 2, wyraża zgodę – zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w ww. formularzu lub w inny sposób przesłanych do Świadczącego usługi), tj. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, itp., przez Świadczącego usługi, – w zakresie i w celu niezbędnym do świadczenia usług. Administratorem ww. danych osobowych jest Świadczący Usługi. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a Klientowi, który podał dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 4. Do uzyskania porady konieczne są: dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa (Microsoft Internet Explorer – w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox – w wersji nie niższej niż 2.0), zainstalowany program Foxit Reader (w wersji nie niższej niż 4.3.) lub program Adobe Reader (w wersji nie niższej niż XI) oraz czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 5. Niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaś wypełnienie przez Klienta formularza bądź wysłanie wiadomości e-mail określonych w ust. 2 nie obliguje Świadczącego Usługi do świadczenia na rzecz Klienta usług pomocy prawnej. W szczególności Świadczący usługi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez Klienta na sutek nie złożenia mu oferty i nie zawarcia umowy o świadczenie usług pomocy prawnej.

§ 2

 1. Usługi świadczone są jedynie w oparciu o podane przez Klienta informacje i obejmują w szczególności udzielanie porad prawnych, ocenę przedstawionych dokumentów i przygotowywanie opinii prawnych, a także sporządzenie pism, umów i innych dokumentów zleconych przez Klienta.
 2. W razie zaistnienia takiej konieczności Klient jest zobowiązany do uściślenia informacji podanych w skierowanym do Świadczącego usługi zapytaniu na żądanie Świadczącego usługi.
 3. Świadczący usługi nie ponosi odpowiedzialności za nie podanie wszystkich istotnych informacji przez Klienta, zatajenie informacji przez Klienta lub podanie nieprawdziwego stanu faktycznego, w oparciu o które następuje świadczenie usługi.
 4. Świadczący usługi zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi w sytuacji, gdy w jego ocenie przedstawiony przez Klienta stan faktyczny wymaga osobistego spotkania oraz szczegółowych uzgodnień z Klientem.
 5. W sytuacji określonej w ust. 3, świadczący usługi, na żądanie Klienta może umożliwić mu osobisty kontakt ze współpracującymi z nim radcami prawnymi za każdorazowo ustaloną opłatą, niezależną od opłaty za świadczone usługi drogą online.

§ 3

 1. Klient w celu uzyskania porady wypełnia formularz zamieszczony (bądź wysyła wiadomość e-mail) na stronie internetowej www.optymalizacjapodatkowa.com.pl (dalej „zapytanie”).
 2. W skierowanym do Świadczącego usługi zapytaniu, Klient zobowiązany jest w sposób wyczerpujący przedstawić stan faktyczny sprawy lub załączyć albo opisać szczegółowo dokument do zaopiniowania oraz podać swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu, w tym w szczególności adres e-mail.
 3. Na żądanie Świadczącego usługi, Klient zobowiązany jest w razie możliwości do przesłanie skanów dokumentów, na które powołuje się przy opisywaniu stanu prawnego, o ile w ocenie Świadczącego usługi ocena tych dokumentów jest niezbędna celem właściwego wykonania usługi.
 4. Świadczący usługi w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania wypełnionego formularza, pocztą elektroniczną poinformuje Klienta, czy przesłane przez niego zapytanie mieści się w zakresie usług Świadczącego Usługi, dokonuje wyceny usługi i wskaże termin realizacji usługi oraz wysokość, termin i sposób uiszczenia wynagrodzenia.
 5. W sytuacji, gdy do dokonania oceny określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu konieczne jest uzyskanie od Klienta dodatkowych informacji, Świadczący usługi poinformuje o tym Klienta, zaś informacje określone w ust. 4 zostaną przekazane Klientowi po przesłaniu przez niego Świadczącemu Usługi tych dodatkowych informacji.
 6. Świadczący Usługi nie pobiera żadnych opłat za przesłanie Klientowi informacji, o których mowa w ust. 4 i 5.
 7. Termin, o którym mowa w ust. 4 stosuje się do zapytań złożonych od poniedziałku do piątku (o ile są to dni robocze) w godzinach 8.00 – 18.00. W pozostałych przypadkach bieg terminu, o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego, następującego po dniu złożeniu zapytania.
 8. Przesłanie Świadczącemu Usługi informacji, o której mowa w ust.4 stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług pomocy prawnej, którą Świadczący Usługi związany jest przez okres 3 dni robocze od dnia jej wysłania do Klienta.
 9. Równoznaczne z przyjęciem oferty jest dokonanie przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ust. 8 na wskazane w informacji konto bankowe na podstawie faktury pro forma. Brak płatności w powyższym terminie jest jednoznaczny z odrzuceniem oferty.

§ 4

 1. Przyjęcie przez Klienta oferty powoduje zawarcie umowy o świadczenie usług, której przedmiotem jest udzielnie pomocy prawnej (dalej „Umowa”). Po zawarciu Umowy, Świadczący usługi przystępuje do jej wykonania.
 2. Wykonanie usługi następuje w terminie wskazanym w informacji przekazanej Klientowi, o której mowa w § 3 ust. 4.
 3. Jeśli podczas wykonywania usługi powstanie konieczność uszczegółowienia danych, pozyskania od Klienta dodatkowych informacji lub okaże się, iż sprawa ma szczególnie zawiły charakter itp., termin realizacji usługi określony w § 3 ust. 4, ulega wydłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego wykonania usługi, o czym Klient zostanie niezwłocznie jest poinformowany.
  a) W razie konieczności uzyskania od Klienta dodatkowych danych, informacji lub dokumentów, Świadczący usługi informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując termin do udzielenia powyższych informacji. W razie niewywiązania się przez Klienta z ww. obowiązku i uchybienia wskazanego terminowi, wykonanie usługi zostaje zawieszone do czasu przesłania przez Klienta danych, informacji lub dokumentów, o których mowa wyżej.
 4. Informacja o której mowa w ust. 3 zostanie przesłania na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, jako adres do korespondencji.
 5. Porada będąca przedmiotem Usługi udzielana zostanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej (jako załącznik do wiadomości e-mail).
 6. Na prośbę Klienta porada może zostać przesłana w formie pisemnej, podpisanej przez radcę prawnego udzielającego porady, za pośrednictwem tradycyjnego listu poleconego na podany przez Klienta adres, przy czym opłaty pocztowe ponoszone są przez Klienta, zaś przesyłka zostanie wysłana w ciągu 2 dni od uiszczenia przez Klienta na wskazane przez Świadczącego usługi konto bankowe, opłaty pocztowej zgodnej z taryfą obowiązującą na Poczcie Polskiej S.A.
 7. W sprawach, dotyczących zagadnień, co do których rozstrzygnięcia – na gruncie interpretacji przepisów prawnych, występują rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie, udzielający porady prawnej informuje o tym Klienta, prezentując własny pogląd w tym zakresie i zastrzegając, iż w praktyce Klient może spotkać się z poglądem odmiennym, co może rzutować na wynik (rozstrzygnięcie) jego sprawy. Klient oświadcza, iż akceptuje powyższy sposób udzielania porad, jako konsekwencję braku w polskim porządku prawnym powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa.
 8. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT, niezwłocznie po wykonaniu usługi Świadczący Usługi wysyła Klientowi na podany przez niego adres pocztowy fakturę VAT. Klient upoważnia Świadczącego usługi do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 5

 1. Świadczący usługi po otrzymaniu danych, informacji lub dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3a odmówi wykonania usługi, jeżeli na ich podstawie uzna, iż wykonanie usługi naruszałoby przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej radcy prawnego albo, jeżeli z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, nie mieści się ona w zakresie usług świadczonych w trybie on line.
 2. O odmowie wykonania usługi wskazanej wyżej, Świadczący usługę poinformuje Klienta niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednocześnie udzielając mu terminu do wypowiedzenia się, czy chce skorzystać z odpłatnej konsultacji osobistej z radcą prawnym w siedzibie Świadczącego usługi, czy też umowa zostaje rozwiązana.
 3. W przypadku rozwiązania umowy, Klient zobowiązany jest do wskazania nr konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia.
 4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 3 zwracane jest w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od Klienta danych wskazanych w ust. 3, z potrąceniem kosztów wskazanych w § 7 ust. 4.

§ 6

 1. Świadczący usługi nie ponosi odpowiedzialności za:
  – skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez Świadczącego usługę w związku z wykonaniem usługi;
  – szkody poniesione przez Klienta, a wynikające z niedostosowania się do wskazanych w niniejszym regulaminie wymogów technicznych, niezbędnych do uzyskania porady lub poniesione w wyniku przerw w dostępie Klienta do Internetu.
 2. Klient będący konsumentem, w razie zawarcia Umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi – udzielania porady, przed upływem dziesięciodniowego terminu od dnia zawarcia Umowy, a co za tym idzie nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy przewidziane w art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012r. Nr 1225).

§ 7

 1. Umowa wygasa z chwilą przesłania przez Świadczącego Usługi porady na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku niemożności wykonania usługi z powodu nie wywiązania się przez Klienta z obowiązków, o których mowa w § 4 ust.3 i 3a, w terminie 5 dni od dnia przesłania Klientowi informacji o której mowa w § 4 ust.3 i 3a – z chwilą upływu ww. terminu.
 3. W przypadku odmowy udzielenia porady, o którym mowa w § 5 ust. 2, – z chwilą poinformowania Świadczącego Usługi przez Klienta nie skorzystaniu z osobistej konsultacji, o której mowa z § 5 ust. 3, zaś w razie braku udzielenia przez Klienta takiej informacji, w terminie 10 dni od przesłania przez Świadczącego Usługi informacji o odmowie udzielania porady na adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Klient może rozwiązać umowę w każdym czasie informując o tym Świadczącego usługi za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: redakcja@optymalizacjapodatkowa.com.pl).
 5. W przypadkach rozwiązania Umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych do wykonania usługi, poniesionych przez Świadczącego Usługi w okresie od daty zawarcia Umowy do jej rozwiązania.
 6. W razie rozwiązania Umowy, po uiszczeniu przez Klienta wynagrodzenia, Świadczący usługi dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, z potrąceniem kosztów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

§ 8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Świadczącego Usługi należy kierować na adres poczty elektronicznej: redakcja@optymalizacjapodatkowa.com.pl
 2. Świadczący usługi rozstrzyga reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Klienta – za pomocą poczty elektronicznej, o wyniku i jego uzasadnieniu.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Świadczący Usługi, w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia (odpowiednio w całości lub w części), na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 9

 1. Świadczący Usługi, w ramach kampanii promocyjnej świadczy także usługi nieodpłatne w dowolnym czasie, wskazując datę graniczną obowiązywania porad bezpłatnych.
 2. Usługa nieodpłatna nie zawiera gotowego rozwiązania problemu wskazanego przez Klienta, a jedynie kierunek działania ze wskazaniem stosownych przepisów prawa.
 3. Usługa nieodpłatna świadczona jest w formie kilkuzdaniowej odpowiedzi na pytanie zadane przez Klienta, jedynie w oparciu o informacje zawarte w udzielonym przez niego pytaniu.
 4. Świadczący usługi nie określa terminu odpowiedzi na pytanie w ramach usługi nieodpłatnej. Odpowiedzi w ramach usług nieodpłatnych udzielane zostaną zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 5. Świadczący usługi nie ponosi odpowiedzialności w razie braku udzielenia odpowiedzi w ramach usługi bezpłatnej.

§ 10

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Świadczący Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym Regulamin o zmienionej treści będzie miał zastosowanie do zapytań złożonych po dacie wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one + eighteen =